Потвърждение на регистрация

Благодарим ви

за направената регистрация!

На посочения от вас имейл ще получите
копие на регистрационните данни.
Моля проверете тяхната коректност.

Ще ви изпратим проформа за съответната такса
и вашето участието ви ще бъде потвърдено
след нейното заплащане.

Екипът на Логистична Бизнес Конференция